Regulamin serwisu

Warunki sprzedaży i regulamin korzystania

z serwisu www.cv-szablony.pl

 

 

 § 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się w domenie internetowej cv-szablony.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.
2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest EATNET Piotr Skrzypczak z siedzibą w Czarnym Dunajcu (34-470), ul. Kamieniec Dolny 24 (zwana dalej Administratorem).
4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 § 2

PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest promocja oraz dystrybucja gotowych rozwiązań związanej z rozwojem kariery zawodowym w postaci szablonów CV a także skupianie społeczności osób zainteresowanych tą tematyką, poprzez zorganizowane w tym celu blog (blog.cv-szablony.pl).

2. Pod pojęciem ‚szablonu cv’ należy rozumieć dokument elektroniczny w postaci pliku komputerowego. Dzięki elektronicznej technologii szablony można swobodnie edytować na własne potrzeby.
3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu szablony cv zapisane są najczęściej w formacie plików komputerowych do otworzenia w specjalnym oprogramowaniu zwanym ‚czytnikiem’.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty (Transakcja), którymi w znacznej mierze są dokumenty elektroniczne w postaci szablonów cv.
2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
5. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego szablonu cv jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.
6. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego szablonu cv innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku szablonu cv, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy szablon cv został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.
7. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest przesłanie pełnych danych do wystawienia faktury na adres email kontakt@cv-szablony.pl w ciągu 7 dni od daty zakupu.
8. Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.
9. Każdy nabywający ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy szablonu cv, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza szablonu cv.

 § 4

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi drogą elektroniczną
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Shares
Share This