Zaczynasz swoją przygodę na rynku pracy? Gubisz się w gąszczu formalności? Dowiedz się, jakie rodzaje umów obowiązują w Polsce i na jakich zasadach można je zawierać. Pamiętaj, że zgodnie z prawem, sporządzenie umowy należy do obowiązków pracodawcy – zatrudnianie pracowników bez umowy to bowiem poważne naruszenie, które grozi karą grzywny.

Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę to umowa zawierana w oparciu o Kodeks Pracy. Ze względu na cel zawarcia, czas obowiązywania i sposób rozwiązania wyróżniamy umowę:

Podpisywanie i rozwiązywanie umów – poradnik początkującego -2

Sprawdź, jaką umowę może zawrzeć z Tobą potencjalny pracodawca.

na okres próbny – ma na celu zapoznanie pracodawcy z kwalifikacjami pracownika oraz pracownika z warunkami w zakładzie pracy. Umowę próbną zawiera się jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po ich upływie umowa ta nie może zostać zawarta ponownie. Zakończenie umowy ma miejsce w chwili upływu okresu, na który została zawarta i na mocy porozumienia obu stron.

na czas nieokreślony – ma na celu stworzenie trwałej więzi pracodawcy z pracownikiem. Zawarta zostaje bez określonego czasu trwania. Może być rozwiązana za jednostronnym wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron.

na czas określony – ma na celu nawiązanie współpracy na określony z góry okres, odpowiadający pracodawcy i pracownikowi. Czas trwania ustalają wspólnie obie strony. Umowa na czas określony może być wznowiona dwukrotnie – po tym czasie staje się umową na czas nieokreślony. Umowa na czas określony może być rozwiązana jedynie na mocy porozumienia stron, a w przypadku umów zawartych na dłużej niż 6 miesięcy – także za jednostronnym wypowiedzeniem.

na czas określonego zadania – ma na celu zawarcie umowy terminowej o trudnym do ustalenia czasie trwania. Czas trwania umowy zależy od czasu niezbędnego do wykonania powierzonych pracownikowi zadań. Umowa ta może być wznowiona dwukrotnie, po czym staje się umową na czas nieokreślony. Ulega rozwiązaniu w chwili wykonania pracy na mocy porozumienia stron.

Sposoby rozwiązywania umów o pracę

Kodeks Pracy jasno określa również możliwość zakończenia współpracy pracodawcy z pracownikiem. Są nimi stępujące sposoby rozwiązywania umów:

  • na mocy porozumienia stron,
  • za wypowiedzeniem,
  • bez wypowiedzenia,
  • po upływie czasu, na który została zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowy cywilno-prawne

CV nie musi być nudne 🙂 Sprawdź moje propozycje.

Pozostałą grupę umów stanowią umowy zawarte w oparciu o Kodeksu Cywilnego. W jego ramach wyróżnia się następujące rodzaje umów:

umowę zlecenie – polega ona na przyjęciu przez zleceniobiorcę określonego zlecenia od zleceniodawcy, a następnie jego starannym wykonaniu. Zleceniobiorca nie odpowiada jednak za brak osiągnięcia celu wyznaczonego przez zleceniodawcę. Umowa zlecenie nie tworzy stałej więzi między stronami i może być wypowiedziana w każdym czasie. Zleceniobiorcy nie przysługują też uprawnienia pracownicze.

umowę agencyjną – polega na na stałym pośredniczego agenta przy zawieraniu umów z klientami na rzecz zleceniobiorcy bądź w jego imieniu. Umowy agencyjne zawierane są między przedsiębiorcami na czas określony lub nieokreślony. W przypadku niewywiązania się przez którąś ze stron ze swoich obowiązków, możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie umów bez okresu wypowiedzenia.

umowę o dzieło – polega na na wykonaniu przez jedną stronę zamówionego dzieła i zapłaty za nie przez drugą stronę. Umowę o dzieło od umowy zlecenia odróżnia konieczność uzyskania odpłatnego rezultatu w określonym terminie i bez wad. Do umowy o dzieło nie są również stosowane przepisy Kodeksu Pracy.

Sposoby rozwiązywania umów cywilno-prawnych

Umowa-zlecenie i umowa agencyjna rozwiązywane są w wyznaczonym terminie rozwiązania, ustalonym przez strony. W przypadku braku takiego terminu, umowa może być wypowiedziana w dowolnym momencie jej trwania. Umowę o dzieło rozwiązuje się z kolei po wykonaniu i wydaniu dzieła bądź na skutek odstąpienia od wykonania dzieła.

Złożyłeś CV o pracę, zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, na której przekonałeś pracodawcę, by zatrudnił właśnie Ciebie. Gratulacje! Teraz pozostaje jedynie podpisanie stosownej umowy.

Shares
Share This