Assessment Center, czyli Centrum Oceny to coraz częściej stosowana w procesach rekrutacyjnych metoda selekcji kandydatów. W jej trakcie uczestnicy wykonują różnego rodzaju zadania, których efekty oceniane są przesz przeszkolonych selektorów. Każdorazowo typy zadań, jak i kryteria oceny dopasowane są do specyfiki danego stanowiska. Celem Assessment Center jest zbadanie wiedzy merytorycznej i predyspozycji kandydata – w oparciu o faktyczne dane, a nie tylko suche fakty zawarte w jego CV. Jakich zadań mogą spodziewać się uczestnicy AC?

Koszyk zadań

Koszyk zadań, czyli ćwiczenie nazywane również jako in-basket lub in-tray, to indywidualne ćwiczenie w trakcie którego badany kandydat obejmuje funkcję kierowniczą po poprzedniku, który właśnie odszedł z firmy, zostawiając po sobie zadania wymagające szybkiego wykonania. Uczestnikowi zadania przedstawione zostają wszelkie dokumenty, w tym sprawozdania, raporty, notatki ze spotkań i korespondencja, wobec których kandydat musi określić pewien plan działania. Jego zadaniem jest podjęcie kluczowych dla firmy decyzji i rozwiązanie ewentualnych problemów. Ćwiczenia typu koszyk zadań badają w jaki sposób kandydat radzi sobie z presją czasu, sprawnym podejmowaniem samodzielnych decyzji, ustalaniem priorytetów oraz delegowaniem zadań.

Assessment Center - sposób na selekcję kandydatów - 2

Delegowanie zadań to jedna z umiejętności badanych podczas ćwiczeń typu koszyk zadań.

Case study

Case study, czyli analiza przypadku, polega na przedstawieniu kandydatowi realnego problemu, który zaistniał lub mógłby zaistnieć w danej firmie. Zadaniem kandydata jest, samodzielnie lub z innymi uczestnikami, ocenić sytuację, określić szanse i zagrożenia, a przede wszystkim zaproponować rozwiązanie sytuacji. Celem zadań typu case study jest przetestowanie umiejętności analizy kandydata, jego zdolności do podejmowania decyzji i posiadanie specjalistycznej, efektywnie wykorzystanej wiedzy.

CV nie musi być nudne 🙂 Sprawdź moje propozycje.

Prezentacja

Zwykle wymagają one od kandydatów, którzy złożyli CV na dane stanowisko i zostali wybrani do dalszego etapu rekrutacji, przedstawienia prezentacji na określony temat – związany z pracą lub zainteresowaniami kandydata. Przygotowana prezentacja wygłaszana jest przed asesorami w celu przekonania ich o słuszności zaproponowanych rozwiązań lub posiadanej przez kandydata wiedzy na dany temat. Prezentacje podczas Assessment Center badają przede wszystkim umiejętność kandydata do pracy pod presją czasu, jego kreatywne podejście do realizowanych zadań oraz zdolność perswazji. Dodatkowo ćwiczenia te pozwalają ocenić sprawność komunikacji i sposób formułowania myśli kandydata.

Dyskusja grupowa

Dyskusje w grupie dotyczą zwykle wspólnego omówienia konkretnego problemu w firmie oraz wypracowana jednej strategii działania w ograniczonym czasie. Zadaniem asesorów jest obserwacja zachowań każdego z uczestników zadania. Kandydaci biorący udział w dyskusji grupowej mają okazję do podkreślenia takich swoich umiejętności jak zdolność przekonywania do własnych pomysłów, wychodzenie z inicjatywą czy zdolności przywódcze.

 

 

Shares
Share This